Skip links

Polityka prywatności

Polityka prywatnościJak przetwarzamy Twoje dane?  
(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów);

2) Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania.

 


W związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:

Kto:

  • VCV Systems Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, NIP 5222943093, KRS 0000348586
  • BeeProduction Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 37a, 44-100 Gliwice, NIP 6312660620, KRS 0000598121

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

 

  • w celu oferowania Tobie produktów i usług marki BeeProduction (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu dobierania ofert produktów i usług marki BeeProduction pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na  zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VCV Systems, BeeProduction, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki BeeProduction (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 


 

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych VCV Systems Sp. Z o.o. i BeeProduction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.:  Możesz skontaktować się z IOD ww pod adresem e-mail biuro@beeproduction.pl, a także pisemnie na adres VCV Systems Sp. Z o.o. i BeeProduction Sp. Z o.o. Sp. K. W Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 37a, 44-100 Gliwice z dopiskiem „IOD”;

4) Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy;

5) Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;

6) Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Pracownikiem lub współpracownikiem BeeProduction u którego wyraziłeś zgodę; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa także przez kontakt na adres email: biuro@beeproduction.pl;

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8) Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.